Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kobyli 44-285, ul. Główna 69, tel. 0324301170, e-mail szkola.kobyla@kornowac.pl

Projekt pt. "Postaw na rozwój" - kreatywne przedszkole w Łańcach - utworzenie nowych miejsc oraz rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych w Gminie Kornowac.

 


Projekt pt.

"Postaw na rozwój" - kreatywne przedszkole w Łańcach - utworzenie nowych miejsc oraz rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych w Gminie Kornowac.

 

Czas realizacji: 01.07.2019 r. – 31.08.2020 r.

 

Wartość projektu: 183 142,39 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich:155 671,03 zł

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na obszarze Subregionu Zachodniego poprzez stworzenie 10 nowych miejsc przedszkolnych realizujących zajęcia z podstawy programowej oraz realizację zajęć dodatkowych dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola zlokalizowanego na obszarach wiejskich w Kobyli do VIII 2020 dla 45 przedszkolaków (20 chłopców i 25 dziewcząt). Cel główny odnosi się do celu szczegółowego określonego w priorytecie RPO WSL na lata 2014-2020 tj. zakładającego wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w województwie śląskim. Zrealizowane zostaną zajęcia podstawy programowej przez 11 miesięcy (1 miesiąc wakacyjny), zajęcia dodatkowe oraz zapewniony zostanie system kursów zwiększających kwalifikacje nauczycieli przedszkola - 2 nauczycielki.

 

 

W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

 

Rodzaj zajęć

Zajęcia teatroterapii zajęcia skierowane na rozwój kompetencji
spo
łecznoemocjonalnych (zajęcia teatralne)

Gimnastyka twórcza R. Labana

z elementami ruchu rytmiczno – muzycznego K. Orff’a

Terapia ręki - celem zajęć jest usprawnienie tzw. motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni oraz palców.

Kursy dla nauczycieli

 

 

 

Informacja o rekrutacji do projektu ze względu na zamknięty charakter gr. docelowej zostanie upubliczniona na stronie internetowej przedszkola uwzględniająca wytyczne WCAG 2.0 oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń. W kwietniu 2019 przyjmowanie wniosków do przedszkola. Relacje z działań związanych z późniejszą realizacją projektu będą na bieżąco zamieszczane na stronie www przedszkola. Jednocześnie zostanie stworzona możliwość dodatkowego naboru dzieci, u których stwierdzi się potrzebę takiego wspomagania, na podstawie przeprowadzonych badań, już w trakcie realizacji projektu. Rekrutacja w roku 2019/2020 do projektu odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ustawowe kryteria przyjęcia do przedszkola:

1. Dziecko z rodziny wielodzietnej

2. Dziecko z niepełnosprawnością

3. Dziecko jednego rodzica z niepełnosprawnością

4. Dziecko obojga rodziców z niepełnosprawnością

5. Dziecko posiadające rodzeństwo z niepełnosprawnością

6. Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowujące

7. Dziecko objęte pieczą zastępczą.

Rekrutacja nauczycieli do projektu na kursy i szkolenia dokształcające będzie miała charakter ciągły. Opracowany zostanie Regulamin naboru nauczycieli do projektu, szczegółowo opisujący zasady i kryteria dostępu. Kryteria będą zgodne z zasadą niedyskryminacji ze względu na rasą, płeć, wyznanie oraz wykluczenie ze względu na niepełnosprawność. Ponadto każdy chętny złoży w Biurze Projektu Formularz zgłoszeniowy, na podstawie którego będzie następowała kwalifikacja do udziału w projekcie.

 Załączniki:

 

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 10 miejsc

2. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa nauczyciele

3. Regulamin uczestnictwa w projekcie i rekrutacji zajęcia dodatkowe

4. Oświadczenie

5. Formularz zgłoszeniowy zajęcia dodatkowe

6. Formularz zgłoszeniowy uczeń

7. Formularz zgłoszeniowy nauczyciel

Projekt w ramach RPO WSL 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej