Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kobyli 44-285, ul. Główna 69, tel. 0324301170, e-mail szkola.kobyla@kornowac.pl

Projekt Unijny pt. „W krainie dzieciństwa maluchów z Kobyli"

 

 

Projekt pt.

W krainie dzieciństwa maluchów z Kobyli" - poszerzenie oferty zajęć dodatkowych wraz z utworzeniem nowych miejsc w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kobyli.”

 

Czas realizacji: 01.07.2019 r. – 30.08.2020 r.

 

Wartość projektu: 167 838,19 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich:142 662,46 zł

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na obszarze Subregionu Zachodniego poprzez stworzenie 5 nowych miejsc przedszkolnych realizujących zajęcia z podstawy programowej opartej na nowoczesnych metodach dydaktycznych i sprzęcie ICT oraz realizację zajęć dodatkowych dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola zlokalizowanego na obszarach wiejskich w Kobyli do VIII 2020 dla 75 przedszkolaków (43 chłopców i 32 dziewcząt). Cel główny odnosi się do celu szczegółowego określonego w priorytecie RPO WSL na lata 2014-2020 tj. zakładającego wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w województwie śląskim. Zrealizowane zostaną zajęcia podstawy programowej przez 11 miesięcy (1 miesiąc wakacyjny), zajęcia dodatkowe oraz zapewniony zostanie system kursów zwiększających kwalifikacje nauczycieli przedszkola.

 

W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

 

Rodzaj zajęć

"Drama w przedszkolu – nauka emocji i uczuć!" – zajęcia skierowane na rozwój kompetencji społeczno – emocjonalnych – zajęcia teatralne

Rytmika i taniec z wykorzystaniem gimnastyki twórczej R. Labana z elementami ruchu rytmiczno – muzycznego K. Orff’a.

Terapia ręki - celem jest usprawnienie tzw. motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni oraz palców.

Kursy dla nauczycieli

Informacja o rekrutacji do projektu ze względu na zamknięty charakter gr. docelowej zostanie upubliczniona na stronie internetowej przedszkola uwzględniająca wytyczne WCAG 2.0 oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń. W kwietniu 2019 przyjmowanie wniosków do przedszkola. Relacje z działań związanych z późniejszą realizacją projektu będą na bieżąco zamieszczane na stronie www przedszkola. Jednocześnie zostanie stworzona możliwość dodatkowego naboru dzieci, u których stwierdzi się potrzebę takiego wspomagania, na podstawie przeprowadzonych badań, już w trakcie realizacji projektu. Rekrutacja w roku 2019/2020 do projektu odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ustawowe kryteria przyjęcia do przedszkola:

1. Dziecko z rodziny wielodzietnej

2. Dziecko z niepełnosprawnością

3. Dziecko jednego rodzica z niepełnosprawnością

4. Dziecko obojga rodziców z niepełnosprawnością

5. Dziecko posiadające rodzeństwo z niepełnosprawnością

6. Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowujące

7. Dziecko objęte pieczą zastępczą.

 

Załączniki:

Oświadczenie uczestnika projektu

Formularz zgłoszeniowy

RPO WSL 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet XI Wzmacnianie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.2 wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej