Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kobyli 44-285, ul. Główna 69, tel. 0324301170, e-mail szkola.kobyla@kornowac.pl

Projekt Unijny realizowany w szkole w latach 2017-2019

bez_tytulupng [1786x264]


 

Projekt: „Nowa edukacja, innowacyjne podejście, większe możliwości - działania edukacyjne wspierające uczniów Szkoły Podstawowej w Kobyli”

 

Czas realizacji: 01.02.2017 r. – 31.01.2019 r.

Wartość projektu: 238 050,34 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 214 245,31 zł

 

 


2017-08-30

Informujemy, że z dniem rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 rozpoczynamy nabór na zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Nowa edukacja, innowacyjne podejście, większe możliwości - działania edukacyjne wspierające uczniów Szkoły Podstawowej w Kobyli”. Szczegółowe informacje na temat zajęć i procedury rekrutacji znajdą Państwo powyżej.

 

 

 


Zakresem działania projektu, będzie poprawa jakości kształcenia. Wspierał on będzie działania edukacyjne szkoły, obejmujące zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technik 

i narzędzi TIK. Skierowany jest do grupy docelowej z woj. śląskiego z obszarów wiejskich. Grupę tą stanowią uczniowie Szkoły Podstawowej w Kobyli - liczba uczniów 122. Wsparcie obejmowało będzie uczniów klas I, klas IV, klas V i VI oraz rodziców. Działania kierunkowane na wsparcie ucznia młodszego w I i II etapie edukacji oraz uczniów klas IV-VI osiągających bardzo słabe wyniki z egzaminów zew., zwłaszcza z przedmiotów ścisłych oraz rodzice w szczególności uczniów przekraczających próg edukacyjny.

Zadania w projekcie: zajęcia prowadzone nowoczesnymi metodami z wykorzystaniem TIK: adaptacyjne, logopedyczne i wyrównawcze oraz korekcyjne. Uczniowie ze zdiagnozowaną wadą wymowy zostaną objęci indywidualnym wsparciem. Miejsce realizacji projektu obszar Gminy Kornowac ZSP w Kobyli.

 

Celem głównym projektu jest poprawa jakości edukacji w I i II etapie edukacji w Szkole Podstawowej w Kobyli oraz niwelowanie problemów adaptacyjnych dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej poprzez wsparcie ucznia młodszego, rodziców i wsparcie ucznia osiągającego słabe wyniki w nauce do I 2019 dla 196 uczestników (uczniów i ich rodziców) uczęszczających do SP na obszarach wiejskich. Cel główny odnosi się do celu szczegółowego określonego w priorytecie inwestycyjnym RPO WSL na lata 2014-2020 tj. zakładającego wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego. Zrealizowane zostanie 1106 godzin zajęć terapeutycznych, adaptacyjnych i wyrównawczych.

 

W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

 

Rodzaj zajęć

„Nowa perspektywa – świeże spojrzenie – zmiany mi nie straszne”

- zajęcia z psychologiem dla uczniów klasy IV

„Nowa perspektywa – świeże spojrzenie – zmiany mi nie straszne”

- zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy klasy IV

„Wśród nowych kolegów i obowiązków szkolnych”

- zajęcia integracyjne z pedagogiem dla uczniów klasy I

„Wśród nowych kolegów i obowiązków szkolnych”

- indywidualne zajęcia z logopedą dla uczniów z wadami wymowy - klasy I

„Wśród nowych kolegów i obowiązków szkolnych” - zajęcia ogólnorozwojowe, stymulujące procesy poznawcze – dla dzieci ze szczególnymi problemami adaptacyjnymi do warunków szkolnych - klasy I

„Wśród nowych kolegów i obowiązków szkolnych” - zajęcia wyrównawcze z edukacji wczesnoszkolnej z zakresu umiejętności matematyczno-przyrodniczych dla dzieci mających problemy z nauką - klasy I

„Wśród nowych kolegów i obowiązków szkolnych”

- zajęcia komputerowe – dla dzieci z trudnościami adaptacyjnymi - klasy I

„Działam logicznie i matematycznie”

- zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas IV-VI

„Wspólnie pokonamy przeszkody – osiągniemy szczyty możliwości”

- warsztaty z udziałem rodziców.

„Wspólnie pokonamy przeszkody – osiągniemy szczyty możliwości”

- konsultacje dla rodziców - aspekty adaptacji dziecka w sytuacji zmiany.

 Grupę docelową w projekcie stanowi 122 uczniów/uczennic klas I oraz IV-VI w latach szk.: 2016/2017, 2017/2018 oraz 2018/2019 oraz 74 rodziców.

 

Rekrutacja ma charakter zamknięty - uczniowie uczęszczający do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kobyli:

Rekrutacja do projektu rozpocznie się od spotkania informacyjnego z rodzicami uczniów klasy I i klas IV-VI szkoły podstawowej zorganizowanego przez koordynatora w II 2015r. Ze względu na zamknięty charakter grupy docelowej informacja o rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie szkoły oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Beneficjenta. Pierwszy nabór odbędzie się na przełomie II/III 2016r., drugi na przełomie IX/X 2016r., trzeci na przełomie IX/X 2017r. Informacje o projekcie udostępnione zostaną na stronie www szkoły. Relacje z działań związanych z późniejszą realizacją projektu będą na bieżąco zamieszczane na podstronie www szkoły dedykowanej dla projektu. Chętni do udziału w projekcie w okresie rekrutacji złożą podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego formularze zgłoszeniowe.

Kryteria naboru będą uwzględniały zasadę równości szans. Pierwszeństwo udziału
w projekcie będą mieli uczniowie, którzy:

A. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i terapeutyczno - adaptacyjne:

1. wykazują braki edukacyjne, średnia z przedmiotu do 3,9 (waga punktowa 10)

2. rekomendację specjalisty/orzeczenie lub opinię PPP lub nauczyciela (10)

3. są skierowani na badania specjalistyczne/są w trakcie badań (7)

4. uczniowie z rodzin o trudnej sytuacji materialnej (5)

 

Jednocześnie zostanie stworzona możliwość dodatkowego naboru dzieci, u których stwierdzi się potrzebę takiego wspomagania, na podstawie przeprowadzonych badań, już w trakcie realizacji projektu. Ponadto wychowawcy na lekcjach wychowawczych poinformują
o możliwości uczestnictwa w projekcie.

 


 

Projekt w ramach RPO WSL 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.